Radonproblematik även i nybyggda bostäder
Många tror att det enbart är äldre fastigheter som har en radonproblematik. Så är dock inte fallet. Det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har klart för höga radonhalter. Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan levt i husen under lång tid.

-Nyproduktion ska vara radonsäkrade men det är tydligt det inte alltid mäts. I slutbesiktning ska en mätning göras men det förekommer att det inte görs. Även grunden ska mätas, en markgeologisk undersökning före starten av ett byggprojekt. Fyllnadsmassor och stenkross som läggs under husen ska radonmätas, men det görs inte heller regelbundet, säger ordförande för Svensk radonförening Dag Sedin.

85% beror ju på att det kommer från marken, så allt beror inte heller på materialval. Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för rum där människor vistas mer än tillfälligt. Byggreglerna anger däremot inte vilka tekniska lösningar man ska använda för att gränsvärdena ska uppfyllas.

Boverket är i sina regler och rekommendationer för hantering av radon tydliga: ”Byggherren ansvarar för att dessa regler uppfylls vilket medför att kontrollplanen i flertalet fall har kontrollpunkter för förebyggande radonåtgärder. Att redan i ett tidigt skede i byggprocessen undersöka hur mycket markradon som finns är i regel ekonomiskt fördelaktigt.”

-Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever i bostäder med förhöjda värden, avslutar Dag Sedin.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/radonproblematik-aeven-i-nybyggda-bostaeder-3121436