Radonkartor kan ge falsk trygghet


Man kan inte förlita sig på radonkartor om man vill veta något om radonhalten i en enskild byggnad.

Medlemmar i Svensk Radonförening vittnar om hur de blir mer och mer vanligt att deras kunder försöker använda radonkartor för att bedöma risken med radon i inomhusluft på enskilda arbetsplatser och bostäder. En radonkarta visar på ett övergripande plan i vilka områden det finns risk för höga radonhalter. Dessa kartor finns både på nationell och regional nivå. Problemet med radonkartor är samtidigt att de är ett väldigt trubbigt verktyg för den som vill veta något om radonhalten i en enskild byggnad.

-Visst finns det högrisk- och lågriskområden, men det kan ändå finnas stora variationer i ett område. Två hus som ser likadana ut och står bredvid varandra kan ha helt olika värden. Därför är radonkartor aldrig ett tillförlitligt verktyg för att avgöra inomhusmiljön. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av radonhalten i inomhusluften är att mäta. Radon är en hälsorisk, det enda sättet att verkligen veta är att mäta och en mätning är varken dyr eller krånglig, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

-Det är olyckligt att utgå från radonkartor. Bilden blir än mörkare om vi därtill lägger avsaknaden av rutinmässig kontroll av markradon i samband med nybyggnation. Vi riskerar i dag att bygga fler radonhus än vi åtgärdar. Att mäta förekomsten av markradon innan byggnation, och installera radonskydd, kostar en bråkdel av kostnaden för en åtgärd av befintlig fastighet. I till exempel Norge finns en tydlig lagstiftning om detta, fortsätter Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

-Ansvaret är delat mellan olika myndigheter och landets kommuner. Kommunerna ska t ex utöva tillsyn över bostäder, både enskilda hus, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med hyreslägenheter. I en enkätundersökning som genomförts av Svensk Radonförening för några år sedan var det endast hälften av landets kommuner som utövade kontroll och tillsyn på ett tillfredsställande sätt. En fjärdedel hade ambitioner att skaffa sig den kontroll som krävs, medan de övriga 25 % av kommunerna varken hade eller avsåg att skaffa sig kontroll, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Svensk radonförening föreslår:

  • Genomför snarast en nationell informationskampanj om riskerna med radon, riktad mot både fastighetsägare och arbetsgivare som har ett ansvar för mätning.
  • Ge en enskild myndighet huvudansvaret för radonfrågan, i enlighet med EUs strålskyddsdirektiv.
  • Ge Länsstyrelserna omedelbart i uppdrag att verkställa sin skyldighet att utöva tillsyn över kommunernas tillsynsansvar av fastighetsägare.
  • Inför obligatoriska radonmätningar i samband med överlåtelse av fastigheter.

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/radonkartor-kan-ge-falsk-trygghet-3126594