Vikten av åtgärder mot förhöjd radonproblematik lyfts i motioner
-Svensk radonförening har tidigare påtalat en stor besvikelse att regeringen inte förlängde radonbidraget. Desto mer positivt är det att radonbidraget däremot finns med i två skuggbudgetar samt att åtgärder mot radon lyfts i flera motioner från riksdagsledamöter och partier i Sveriges riksdag, säger Dag Sedin, ordförande för Svensk radonförening.

Svensk radonförening vill särskilt lyfta upp motion 2021/22:4222

av Larry Söder m.fl från Kristdemokraterna, motion 2021/22:3886 av Mikael Eskilandersson; Roger Hedlund m.fl. (SD) samt motion 2021/22:3225 av Ola Johansson m.fl. (C).

I motion 2021/22:4222 skriver Kristdemokraterna att det är angeläget att husägare gör radonmätningar och att partiet vill återinföra radonbidraget som ges till hushåll för radonsanering och avsätter 20 miljoner i sin skuggbudget. ”Tidigare fanns ett radonbidrag, men regeringen tar bort detta i budgetpropositionen för 2022. Kristdemokraterna anser att bidraget bör finnas kvar och tillför därför 20 miljoner kr per år för 2022-2023. Radonbidraget ges med 50 procent av kostnaden för sanering, dock med högst 25 000 kr.”

Kristdemokraterna menar vidare att det bör utredas om radonmätningar ska kunna vara del av rot-avdraget. ”Radon finns naturligt i berggrund och i mark över i stort sett hela Sverige. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer, något som gör radon till den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall idag. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att radonhalten inomhus kontrolleras och hålls så låg som möjligt för att minimera hälsorisken, men radonmätningar förekommer inte i tillräcklig utsträckning.”

Även Sverigedemokraterna vill att radonbidraget ska finnas kvar. De anslår en än högre summa i sin skuggbudget motion 2021/22:3886 för att småhusägare ska kunna ansöka om stödet hos länsstyrelsen för radonsanering. Likaså är de tydliga att de vill ha kvar radonbidraget under flera år och avsätter medel för kommande tre år. ”Vi anslår 34 mnkr per år 2022, 2023 och 2024 för åtgärder mot radon i bostäder. Regeringen har avvecklat sitt tidigare stöd, som småhusägare kunde ansöka om hos länsstyrelsen, för radonsanering. Det behövs långsiktighet i arbetet mot radon för att problemen med radon ska lösas. Det är ett samhällsproblem att radon finns i många hus med tanke på hälsoriskerna. Enligt bedömningar finns ca 250 000 villor i Sverige som har en för hög halt av radon. Rapportering 2020 visade statistik på förhöjda radonvärden i gamla och nya bostäder där i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda 1980–2019 har radonvärden över gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter och att 9,5 procent av enfamiljshus byggda samma period har förhöjda radonvärden. Stödet bidrar till ökade möjligheter att få bukt med radonförekomst i bostäder.”

Centerpartiet lyfter i motion 2021/22:3225 att radonmätning borde bli obligatoriskt i samband med ventilationskontrollen (OVK). ”I delar av landet är radon ett problem när det gäller att skapa hälsosamma boendemiljöer. Det är positivt att bidraget för radonsanering återinförts. Men det är också viktigt att radonhalter kontrolleras i samband med renoveringar, i synnerhet i områden med mycket radon. Detta skulle exempelvis kunna ske i samband med obligatorisk ventilationskontroll (OVK).”

Svensk Radonförening är glada att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gör tydliga budgetsatsningarna. Likaså uppskattas att Centerpartiet har lyssnat in vad som förts fram av föreningen vid flera tillfällen.

- Vi är glada att det som lyfts av oss som förening under flera år, bland annat på radondagen, har hörsammats. Det är positivt att vi ses som den expertorganisation som vi är samt förändring drivs av flera partier. Nu kan vi bara hoppas att dessa förslag får stöd av fler så att de kan bli verklighet inom en snar framtid. Det är viktigt att ta radonproblematiken på allvar, förhöjda radonvärden är inte bra, men det går att sanera. Därför är vi glada partier ser värdet av radonbidraget, som är så viktigt för att alla ska kunna mäta. Alla initiativ som tas för att uppmuntra mätning samt att den informationen delas är viktiga, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/vikten-av-aatgaerder-mot-foerhoejd-radonproblematik-lyfts-i-motioner-3137082