Viktigt med radonmätning i egen brunn


Svensk radonförening vill understryka är vikten av att mäta vattnet.

Beredskapsfrågorna blir allt viktigare med ökat fokus på egenförsörjning. Många svenskar har även börjat att fundera på sin egen beredskap och flertalet har då också börjat fundera kring att anlägga en egen brunn. Framförallt i sitt fritidshus, dit många flyttade under Corona-krisen och använder allt mer. Det som många dock glömmer är vikten av att göra en radonmätning i dessa, såväl brunnar[1] som fritidshus.

Svensk radonförening vill understryka är vikten av att mäta vattnet. Problemet med att ha förhöjda radonhalter i vatten är att radonet avgår från vattnet och hamnar i luften.

Vid höga värden av radon i vattnet bör även inomhusluft mätas. Radon som finns i inomhusluft kan komma från marken via otätheter, från byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet. Förhöjda halter av radon i dricksvatten är ett tecken på att radonhalten inomhus kan vara förhöjd. [2]

Radongasen är bunden i vattnet, men vid användningen kommer gasen ut. Många tror att man kommer bort från problemet genom att inte dricka vattnet och istället exempelvis bara använda det för att diska. Detta är dock felaktigt.

Radonavgång vid användning av vatten i hushållet är nämligen avsevärt högre vid disk, hela 95%, följt av tvätt (90–95 %), dusch (65–70 %), bad (30–50%), WC (30 %), och minsta radonavgång är just dricksvatten då det är nere på 10–45 %.

Problemet med radon i hushållsvattnet är alltså att radon avgår från vattnet till inomhusluften. På så vis höjs radonhalten i inomhusmiljön. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten i luften är. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 personer årligen dör i lungcancer orsakat av radon. De flesta är rökare. Det finns en stark samverkanseffekt mellan radon och rökning vid uppkomst av lungcancer.

Kontakt: Dag Sedin, Ordförande Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

[1] I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter för kommunalt vatten finns gränsvärden för radon i vatten. Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning, medan vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms som otjänligt för användning som livsmedel.

[2] En tumregel säger att en radonhalt i vattnet på 1 000 Bq/l ger ett tillskott på ca 100 Bq/m3 till inomhusluften.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/viktigt-med-radonmaetning-i-egen-brunn-3186903