Kristdemokraternas svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

Ja. Vi vill återinföra radonbidraget. Det behövs för att skapa incitament för personer att kontrollera halterna och komma till rätta med de hälsorisker som förhöjda halter kan innebära.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller
OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Nej, men däremot vill vi ställa högre krav på upplysning vid fastighetsförsäljningar. Vid försäljning ska mäklaren redovisa om en radonmätning har gjorts och vad den i så fall visar. Det är en viktig hälsoinformation som köparen behöver få så den vet vad den ger sig in på. Det är ett bättre alternativ än att gå via energideklarationen eller OVK. Energideklarationerna behöver utvecklas och förbättras redan som det är innan man lägger in något nytt där.

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Det viktiga är att informera och skapa en medvetenhet kring radon och att öka incitamenten att göra mätningar. Då är ett radonbidrag det vi bör använda oss av i första hand, snarare än att titta på gränsvärdena. Gränsvärdena är en fråga som i första hand bör lämnas åt experterna och inte politiken.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Vi anser att försäljningar och köp av bostäder bör följas av att mäklare redovisar om en radonmätning har genomförts och vad den i så fall visar. Det är viktigt för att stärka köparens skydd och för att det inte ska bli upp till varje spekulant att utkräva en sådan. I Boverkets utvärdering av radonbidraget
framgår att de flesta som köper en bostad önskar veta om en giltig radonmätning har genomförts och om byggnaden har byggnadsmaterial som är kontaminerat av radioaktivt radium som avger radongas.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Rent generellt är det viktiga för oss  är att premiera goda initiativ från branschen snarare än att komma med pekpinnar och nya lagkrav. Vid  nybyggnation bör fastighetsägare främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Detta bör såklart även främjas vid renovering och rivning av befintliga byggnader. Vi anser bland annat att klimatdeklarationerna kan behöva utvecklas på denna  front, vi behöver bli bättre på att säkerställa att de upprättas och efterföljs.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanlig människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20–30
miljoner per år?

Nej, det är inte rimligt. Vi vill återinföra radonbidraget som regeringen tog bort. Men det är också bra att det avsatts pengar för att mäta cesium i vildsvin. Det fyller flera funktioner då det inte bara visar halten i vildsvinet utan resultaten kan även användas för att kartlägga utbredning och befintlig stråldos i markerna där vildsvinet är skjutet.