Faktorer som påverkar radonhalten inomhus

Radonhalterna i inomhusluften varierar med årstiden. Variationerna beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden. Halterna varierar också under dygnet, och från rum till rum. Hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta det vädras påverkar också radonhalten. För att få pålitliga resultat vid radonmätningar måste därför mätningarna pågå under lång tid, minst två månader, och utföras under den kalla årstiden. Det är viktigt att komma ihåg att radonhalten kan ändras om ventilationen ändras, fönster tätas, sprickor uppkommer i grunden, eller om större ombyggnationer görs.


Bild 3, Diagram som visar hur radonhalten i en villa har varierat under en dryg veckas mätning med en elektronisk radonmätare.