Radonhus fall för HD

Uppsala Nya Tidning meddelar att tvisten mellan Uppsala Hem och en hyregäst angående krav på sänkt hyra p g a hög radonhalt kommer att tas upp av Högsta Domstolen efter avslag i hovrätten. Hyresgästen har begärt retroaktiv ersättning för att hyran inte sänkts eftersom åtgärder för att sänka radonhalten uteblev trots att radonhalten var över det tillåtna gränsvärdet på 200Bq/m3. Se bifogad tidningsartikel daterad 4 maj 2015.