SRFs Riktlinjer för Besiktning

SRF logo

SRFs riktlinjer för Radonbesiktning av Fastigheter

 

Uppträdande mot kund (och/eller presumtiv kund):

Vid erbjudande/införsäljning av en mätning/besiktning skall medlemsföretag vara sakliga inom ramen för sin kompetens. Man skall inte använda skrämselpropaganda som kan upplevas som påtvingande eller använda rent felaktig information.

Besiktning:

Syftet med en besiktning är att identifiera radonkällor.

Till grund för en besiktning bör det minimum finnas en rådgivande korttidsmätning som följer SSM:s metodbeskrivning (min 48 timmar för radoninstrument och min 7 dygn spårfilm). Mätning skall ha gjorts på samtliga våningsplan med boutrymmen men en rekommendation är att våningsplan utan boutrymme skall mätas(typ källare).

 

Vid besiktning skall följande ingå:

 1. Gammamätning(kalibrerad för Ra-226)

 • Mätningen skall följa SSM:s metodbeskrivning
 • Instrument skall vara kalibrerat mot en radiumkälla
 • Instrument skall kalibreras (aktuell) var 12:e månad, enligt SSM:s metodbeskrivning, och klara av att mäta en bakgrundsstrålning på 0,1 uSv/h.
 • Utöver krav i metodbeskrivningen är rekommendationen att man också mäter bjälklag. Exempel på lämpliga instrument enligt bilaga 1.

 2. Ventilation

 • I hus (byggnad) med ventilationssystem bör man försäkra sig om luftflödens storlek genom att mäta.

 3. Sniffmätning (Rn-222)

 • Om man utför en sniffmätning mindre än en timme, skall instrumentet klara av att separera radondöttrarna Polonium 218 från Polonium 214. Mätning skall göras separat mot Polonium 218(halvledarinstrument) eller Radon 222(jonkammare). Se bilaga 2 på rekommenderade instrument.
 • En rekommendation är att man luftar instrumentet i några minuter och därefter väntar 18 minuter(1,5% kvar av Polonium 218 aktiviteten) innan ny mätning påbörjas. Börja alltid med att mäta i de punkter du misstänker radonhalten är som lägst.

 4. Protokoll/Åtgärdsförslag/Offert följande bör ingå:

 • Gammamätning.
 • Kontroll/inventering (redovisning) av luftflöden vid mekaniskt ventilationssystem och i de fall det är självdragsventilation skall en bedömning av luftflöden göras.
 • Viktning av radonkällor: Redovisning av radonkällors storlek/andel/fördelning
 • Intervju av fastighetsägaren: Boendeprofil, vem som gjort mätning, dosornas exakta placering, förekomst av främmande lukter ex vis jordlukt, när OVK/VK gjordes i förhållande till mättillfället.